top of page
IMG_6438_edited.jpg

Domov Ludmila

Centrum sociálních služeb Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 040 (recepce)

Bc. Terezie Antošová

sociální pracovnice

Tel: 605 231 905

e-mail: t.antosova@ssmm.cz

Domov pro seniory Ludmila

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚLNÍK, Domov Ludmila, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „CSSM" a „DL“) je příspěvkovou organizací města Mělníka a je řízena ředitelkou, která je statutárním orgánem organizace a je jmenována radou města. 
Budova DL leží v klidném prostředí s dobrou dostupností. Zastávka místní autobusové dopravy se nachází necelých 50 metrů od objektu vedle nákupního centra Kaufland.

POSLÁNÍ

Posláním DL je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám, které nemohou z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby.
Služby, které DL poskytuje, umožňují prožít důstojné aktivní stáří dle potřeb a schopností uživatelů v prostředí plném podpory a porozumění a v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti uživatelů a zapojit je do běžného života ve společnosti.

CÍLE

 1. Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.

 2. Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.

 3. Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov Ludmila je určen osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferováni jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

ZÁSADY

 1. Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
  ke všem uživatelům 
  – soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

 2. Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

 3. Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

 4. Uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

 5. Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům
  na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

 6. Podpora uživatele služby do výše jeho postižení – nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

bottom of page