top of page
IMG_8204.JPG
IMG_8428.JPG
IMG_8313.JPG

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Mělník (původně Sociální služby města Mělníka a od roku 2007 Centrum seniorů Mělník) byla založena 1. 5. 2000 rozhodnutím zastupitelstva města Mělníka ze dne 27. 4. 2000.

 

Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou a kluby důchodců. Už v této době začaly práce na připojení další služby, penzionu pro důchodce k této organizaci. Penzion doposavad provozoval tehdejší Okresní ústav sociálních služeb.

 

Se vznikem příspěvkové organizace úzce souvisel zmíněný nový domov důchodců. Původní myšlenka vystavět domov důchodců byla situována   do míst bývalých vojenských objektů za obcí Byšice. Naštěstí se neuskutečnila a nedošlo tedy k segregaci seniorů někam daleko od civilizace. Bylo rozhodnuto postavit tři zařízení přímo ve městech, a to v Mělníku, Neratovicích a Mšeně.


Od začátku července 2000 se do domova důchodců stěhovali první obyvatelé. Ze 108 jich přišlo
80 z Domova důchodců Řepín, který ukončil svojí činnost. O obyvatele se staralo 56 zaměstnanců. Pečovatelská služba měla v té době 10 zaměstnanců.

Zásadní zlom v poskytování sociálních služeb přišel v roce 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon
č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Nejzásadnější změna, ke které došlo ve vztahu k příspěvkové organizaci byla ta, že zrušila penziony pro důchodce jako sociální službu a ten byl transformován na domov pro seniory. Stejně tak z domova důchodců se stal domov pro seniory a vznikl i domov se zvláštním režimem Vážka. V rámci dvou budov, které byly pojmenovány Domov Ludmila a Domov Vážka (bývalý domov důchodců) a Domov Penzion (bývalý penzion pro důchodce) začala fungovat i další sociální služba -  odlehčovací služba. I nadále fungovala terénní pečovatelská služba, která se postupem času rozrůstala.


Dalším zásadním rokem je rok 2023, kdy pod příspěvkovou organizaci město začlenilo další, doposavad poskytované v rámci organizační služby -  Služby prevence města Mělníka, a to azylové domy, noclehárnu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a odborné sociální poradenství. Součástí pomoci občanům jsou i byty zvláštního určení, seniortaxi  či půjčovna kompenzačních pomůcek.
 

bottom of page