top of page

V naší činnosti nás můžete podpořit: finančním nebo věcným darem na základě darovací smlouvy – tento dar je z pohledu zákona o daních z příjmů daňově uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně. Vzor darovací smlouvy Vám rádi zašleme.

Pravidla pro přijímání darů

Jedná se o přijímání darů pracovníky CSSM od dárců - fyzických i právnických osob. Pracovník CSSM nikdy nepřijímá žádné finanční dary, ani dary nefinanční, které jsou hmotně významné. Pokud je mu takový dar nabídnut, odkáže potencionálního dárce na vedení organizace.  Dary jsou povahy finanční nebo věcné. Obdarovaný má právo dar odmítnout.
Oprávněna k uzavírání smlouvy a rozhodování o využití daru je ředitelka CSSM jako statutární zástupce zařízení nebo její zástupce. Pokud si dárce nepřeje jinak, budou peněžité dary využity na provoz CSSM. Pokud si dárce přeje konkrétní využití daru, je mu toto na vyžádání doloženo. Věcné dary budou využity tak, aby sloužily účelu, ke kterému jsou určeny.
Finanční dary jsou zaúčtovány v souladu s platnými předpisy, věcný dar je zařazen do majetku CSSM. Evidencí darů je pověřena účetní organizace.
Dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby (§ 2067). 

Tzv. dar „nižší“ hodnoty (nebo „drobný“ dar, apod.)

Orientační hodnota hmotně nevýznamného (drobného) daru vyjádřená v penězích je částka maximálně do 200 Kč (tento odhad odpovídá ceně v čase a místě obvyklé). 
Drobnou pozornost je možné přijmout zaměstnancem pouze v případě, kdy by mohlo z odmítnutí dojít u uživatele k negativnímu citovému pohnutí. Pokud je pracovníkovi ze strany uživatele (nebo rodinného příslušníka) nabídnut dar, „nižší“ hodnoty, pokusí se ho nepřijmout. Informace o odmítnutí daru sdělí pracovník srozumitelným a citlivým způsobem tak, aby nedošlo k znehodnocení dobrého úmyslu uživatele (rodinného příslušníka) a ztrátě jeho důstojnosti (odmítnutí by bylo považováno za porušení pravidel slušného chování nebo by se mohlo dárce nepřiměřeně dotknout). 
Je nutné vlídné vysvětlování (např. „za poskytování péče jsme placeni“, „stačí ústní uznání“).
V případě, že by nastala situace, kdy se uživatel (rodinný příslušník) urazí, případně že by nepřijetí projevu přízně bral jako odmítnutí jeho samotného, zaměstnanec dar přijme. 
Dary „nižší“ hodnoty nelze přijímat od uživatelů (rodinných příslušníků) opakovaně nebo pravidelně. Zcela zapovězeno je přijímání darů ve formě peněz, alkoholu, cigaret nebo poukázek.
Přijímání darů od uživatelů a jim blízkých osob je eticky velmi citlivou oblastí, protože by mohlo být považováno za střet zájmu, a proto přijetí daru nesmí mít v žádném vliv na průběh poskytování sociální služby konkrétnímu uživateli.
Drobným darem jako formou poděkování se rozumí např. káva, bonbóny, drobné dekorativní předměty, květiny, výrobky uživatelů atd. 
Pokud zaměstnance přijme dar nad rámec ,,drobné pozornosti“ nebo jiným způsobem, která není v souladu s pravidly pro přijímání daru, zaměstnavatel bude na takové jednání pohlížet jako na porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem.

bottom of page