top of page

Tréninkové bydlení

Tréninkové bydlení je určeno prioritně pro občany města Mělníka popřípadě občany žijící v obcích spadající pod město Mělník jako obec s rozšířenou působností.

Cílem projektu „Tréninkové bydlení“ (dále jen TB) v prostorách   v budovy města Dukelská 2668 je zlepšit kvalitu života  obyvatel města, kteří mají problém s udržením stálého bydlení, aktivizovat je k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, preventivně předcházet ztrátám bydlení a s  tím spojeným sociálně patologickým jevům.


Základní podmínkou vstupu do TB je předchozí spolupráce klienta se sociálním pracovníkem oddělení sociální práce a samosprávy. 


Do systému TB může být zařazen:

  1. klient, který má dluhy vůči městu s  podmínkou, že bude tyto dluhy pravidelně splácet,

  2. klient, který nemá dluhy u dodavatele energií (elektřina, plyn), jinak by nemohla být uzavřena smlouva o dodávce těchto energií,

  3. klient, kterého doporučí  sociální pracovník MÚ Mělník nebo CSSM a  Poradní tým TB  vyhodnotí vhodnost zařazení navrhovaného klienta do systému TB,

  4. klient, který uzavře písemnou dohodu o vzájemné spolupráci  se sociální službou poskytovanou CSSM

  5. klient, se kterým CSSM  uzavře na základě  doporučení  Poradního týmu CSSM  smlouvu o ubytování

Doba poskytování TB je zpravidla max 24 měsíců a je spojena s intenzivní sociální prací sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách CSSM. Smlouvy o využívání pokoje TB a s ním spojených služeb jsou uzavírány na dobu 3 - 6 měsíců s možností prodloužení, ale i s možností předčasného ukončení v případech, kdy se klient v  rámci systému TB neosvědčí.  Hlavní podpora klientů TB v sociálních bytech je realizována činnostmi přímé sociální práce terénní formou, a to v rozsahu nejméně jedné osobní návštěvy klíčového pracovníka v domácnosti klienta za týden. Nezbytným předpokladem je rovněž aktivní spolupráce klienta s klíčovým sociálním pracovníkem.
 

bottom of page