top of page
Pokoj č. 304.jpg

Noclehárna

Noclehárna Mělník

Na Malém Spořilově 819, Mělník

Mgr. Petra Procházková

Tel.: 739 219 872, p.prochazkova@ssmm.cz

vedoucí sociální pracovnice Noclehárny Mělník

Služebna Noclehárny Mělník
734 704 497 (nepřetržitý provoz)

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Noclehárna Mělník je poskytnutí možnosti přenocování a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu osobám bez přístřeší, mužům a ženám nad 18 let.

CÍLE

 1. Poskytování bezpečného místa pro přenocování, stravování a hygienu.

 2. Poskytování poradenství a pomoci vedoucí k začlenění do společnosti a zmírněnídopadů sociálního vyloučení.

 3. Posílení dovedností k aktivnímu přístupu řešení nepříznivé sociální situace.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám bez přístřeší, osobám v krizi, starším 18-ti let, které se ocitly bez domova. Preferováni jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku či spádových oblastí regionu Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provozní doba noclehárny je od 18:00 hodin do 8:00 hodin. Přičemž vstup do zařízení je umožněn nejdéle do 22:00.

Základní sociální poradenství je poskytováno jednak denně samotnými pracovníky v průběhu přenocování uživatelů v noclehárně, ale dále v pracovních dnech od 7:00 do 9:00 hodin sociálním pracovníkem na noclehárně, případně v kanceláři.

ZÁSADY

Všichni zaměstnanci Noclehárny Mělník se řídí „Etickým kodexem pracovníků zařízení sociálních služeb“, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých principů práce.

 • Respektování jedinečnosti

Respektujeme jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.

 • Rovnost

Každému uživateli služby je zaručeno rovné zacházení a stejný přístup pracovníků.

 • Respektování a ochrana důstojnosti

Respektujeme osobnost uživatele.

 • Respektování volby

Ke klientovi přistupujeme s předpokladem, že je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení, která mohou ovlivnit jeho stávající situaci, a že je schopen svá rozhodnutí a realizovaná řešení hodnotit, případně přehodnocovat.

 • Individuální přístup

Ke klientovi přistupujeme s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho celkové situace.

 • Respektování důstojnosti a soukromí

Respektujeme individuální míru potřeby soukromí klientů.

 • Zachování důvěry a mlčenlivosti

Zachováváme důvěrnost sdělených informací a ochranu osobních údajů (řídíme se pravidly pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dodržujeme závazek mlčenlivosti.

 • Předcházení závislosti na službě

Klienty podporujeme v řešení jejich situace. Vedeme je k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností.

 • Týmová spolupráce

I když přistupujeme ke klientům individuálně, vždy se podílí na pomoci při řešení situace klienta celý tým pracovníků. V případě, že je to potřebné i další odborníci.

 • Profesionalita

Zajišťujeme kvalitní a odborný přístup pracovníků.

bottom of page