top of page
NDC na stranku.png

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum Mělník

Na Malém Spořilově 819, Mělník

Služebna

734 704 497 (nepřetržitý provoz)

Mgr. Petra Procházková

Tel.: 739 219 872, p.prochazkova@ssmm.cz

vedoucí sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra Mělník

POSLÁNÍ

Posláním NDC Mělník je poskytovat pomoc a podporu osobám bez přístřeší starším 18-ti let, které se z různých příčin ocitly v této nepříznivé sociální situaci a mají zájem o využití bezpečného prostředí k odpočinku, zázemí pro osobní hygienu a sociálního poradenství pro to, aby svou situaci dokázali řešit.

CÍLE

 1. Poskytovat uživateli bezpečné místo pro zajištění jeho základních životních potřeb – stravování, hygiena, odpočinek.

 2. Poskytovat sociální poradenství a pomoc vedoucí k začlenění uživatele do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení.

 3. Motivovat uživatele k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace a k převzetí odpovědnosti za svůj život.

 4. Napomáhat uživateli využívat dostupné zdroje pomoci prohlubováním spolupráce s dalšími službami a institucemi.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám bez přístřeší, osobám v krizi, starším 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a lze jejich individuální potřeby zajistit aktuální nabídkou služeb NDC Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provozní doba  NDC je od 9:00 do 17:00 (sanitární hodinka od 12:00 do 13:00)

ZÁSADY

 • Respektování jedinečnosti a možnosti volby

 • Dodržování stanovených pravidel

 • Respektování a ochrana důstojnosti

 • Individuální přístup

 • Zachování důvěry a mlčenlivosti

 • Předcházení závislosti na službě

 • Týmová spolupráce

 • Profesionalita

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Jedná se o zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny a pro celkovou hygienu těla.

 • Poskytnutí stravy

 • Výdej potravinové pomoci popř. teplého čaje.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Jedná se převážně o komunikaci s úřady a dalšími institucemi.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Je poskytováno jednak denně samotnými pracovníky v průběhu setrvání uživatelů v NDC, ale dále v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 sociálním pracovníkem v NDC, případně v kanceláři.

ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Bez úhrady.

bottom of page