top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do Domova Vážka?

Čekací doba je různá, přibližně 1 rok. Každá žádost je posuzována individuálně. Přihlížíme nejen k době podání žádosti, ale hlavně k aktuálnosti, potřebnosti a míře soběstačnosti seniora. Vzhledem k tomu, že CSSM je zařízení města Mělníka, mají přednost žadatelé z našeho regionu.

 

2) Jaký je rozdíl mezi domovem pro seniory a domovem se zvláštním režimem?

Služba domov pro seniory je určena seniorům, kteří netrpí žádným typem demence. Pečujeme zde o seniory, kteří potřebují pomoc a podporu v oblasti péče – hygiena, strava, mobilita.

Demence je onemocněním, pro které je typickým příznakem to, že si člověk pamatuje věci z dávné minulosti, ale činnosti, které dělal před krátkou chvílí, si nedokáže vybavit (např. že obědval, co bylo k obědu, co je dnes za den, kam šel atd.). Přicházejí potíže s řečí, dochází ke změně osobnosti a chování.

V domově se zvláštním režimem poskytujeme specializovanou péči osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Služba zahrnuje celodenní péči a dohled seniorům, kteří mají v důsledku své choroby sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech. Je zde kladen větší důraz na plánování aktivit, snahu udržet dovednosti seniorů a zajištění pocitu klidu a bezpečí.

 

3) Příspěvek na péči se započítává do úhrady za služby?

Příspěvek na péči podle zák. 108/2006 Sb., náleží poskytovateli, v tomto případě CSSM a do úhrady za služby se nezapočítává.

 

4) U jakého lékaře bude uživatel zaregistrován po přijetí do Domova Vážka?

Uživatel má možnost požádat o registraci u praktického lékaře CSSM nebo využít speciální ambulantní služby psychiatra, který má ordinaci též v areálu CSSM. Uživatel má právo být i nadále v registraci u svého původního praktického lékaře s tím, že veškeré zajišťování receptů na léky, jejich vyzvedávání, zajišťování převozu a doprovodu uživatele k lékaři vykonává rodina uživatele.


5) Je možné přijet osobně na návštěvu popřípadě na prohlídku Domova Vážka?

Ano, po předchozí domluvě s příslušnou sociální pracovnicí. Vítáme osobní kontakt, je to nejlepší způsob, jak se seznámit s prostředím a poznat pracovníky, se kterými budeme popřípadě jednat o přijetí do Domova.

 

6) Jsou návštěvy v Domově Vážka nějak časově omezené?

Navštěvovat svoje blízké můžete po celý týden po dobu otevření budovy CSSM, a to od 6:30 do 18:30. Pokud je návštěva žádána mimo tuto dobu, musí být předem oznámena zdravotní sestře ve službě.

Návštěvy se nahlašují na recepci z důvodu zajištění bezpečnosti uživatel CSSM. Podporujeme společné setkávání našich uživatel s rodinnými příslušníky, proto je možné se účastnit společných aktivit.

 

7) Může uživatel Domova Vážka odjet k rodině na návštěvu nebo víkend?

Ano, je to možné. Je potřeba alespoň 1 den předem toto oznámit sociální pracovnici nebo zdravotní setře a sdělit datum a čas odjezdu a plánovaný návrat z důvodu zajištění stravy a léků.

 

8) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?

Ano. Pokoj je možné vybavit vlastním nábytkem, doplňky a dekoracemi. Možnosti jsou dány dispozicemi konkrétního pokoje a přáním seniora. Podmínkou však je, aby byl dostatek prostoru pro zajištění pohybu pracovníků, kteří poskytují péči. Ve dvoulůžkovém pokoji nesmí nábytek a doplňky omezovat spolubydlícího.

 

9) Jaká má uživatel v Domově Vážka práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do našeho domova nejsou omezena základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, projevu…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Senior a rodinní příslušníci se s nimi mohou včas a v klidu seznámit.


V případě, že v našem domově dojde k situaci, že senior může být omezen na osobní svobodě, kdy za něj smlouvu podepíše opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, popřípadě smlouvu uzavřel daný člověk sám, avšak později pozbyl v potřebném rozsahu schopnosti, postupujeme podle tzv. detenční novely zákona o sociálních službách.


Před zahájením poskytování služby je s uživatelem sepsán v rámci sociálního šetření individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na žadatelovy zvyklosti, přání a potřeby. Každému seniorovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v Domově Vážka. Tento pracovník je důvěrníkem seniora a je schopen reagovat na změny jeho potřeb a přání.

 

10) „Nezvládáme péči o maminku, přejeme si ji umístit do domova seniorů, ale ona s tím nesouhlasí. Péči ale potřebuje, jak máme postupovat?“

Pokud si senior nepřeje zahájit pobytovou sociální službu, je jeho přání vyhověno. Rodinní příslušníci nemohou v tomto směru rozhodovat za seniora. Pokud senior potřebuje péči, kterou nejste schopni zajistit svépomocí, doporučujeme vám zkontaktovat terénní pečovatelskou službu CSSM, která je schopna zajistit péči o seniora v domácím prostředí.

V případě, že senior odmítá žít v domově se zvláštním režimem, jeho potřeby již nemohou být saturovány prostřednictvím pečovatelské služby, je možné se obrátit na soud.

 Průběh dne v Domově Vážka

V Domově Vážka není stanoven žádný jednotný „budíček“. Snídaně se podává od 8 hodin a pokud senior nechce jít do jídelny, potom je mu snídaně přinesena na pokoj a on se nasnídá, až sám vstane. Průběh dne je dále s uživateli plánován a vychází z jejich potřeb, přání a možností naší služby.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné, záleží na individuální volbě seniora, zda se bude chtít účastnit aktivit jako např. – cvičení, trénování paměti, tvoření, promítání filmů,  koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, opékání buřtů, procházek po areálu, ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se uživatelé mohou i nadále věnovat individuálně.

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 3x týdně, podle potřeby i častěji.

Senioři mohou využít i další služby – pedikúru, kadeřnictví, Sendolino (dovoz/odvoz k lékaři, na nákup, na úřad).

bottom of page