top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Jakým způsobem si můžu pečovatelskou službu zajistit?

Zájemce o služby nebo rodinný příslušník může kontaktovat vedoucí terénní pečovatelské služby nebo sociální pracovnici telefonicky těmito způsoby:


Osobně: v kanceláři vedoucí terénní pečovatelské služby nebo u sociální pracovnice

Adresa: Fügnerova 3523, 276 01, Mělník


Telefonicky:

Mgr. Jana Hostáková, DiS. – Vedoucí terénní pečovatelské služby

Kontakt: 723 84 24 80, email: j.hostakova@ssmm.cz

Bc. Karolína Jiráková, DiS. – Sociální pracovnice TPS

Kontakt: 734 442 732, email: k.jirakova@ssmm.cz

Bc. Gabriela Robotková, DiS. – Sociální pracovnice TPS

Kontakt: 735 172 577, email: g.robotkova@ssmm.cz


Písemně: na adresu terénní pečovatelské služby Fügnerova 3523, 276 01, Mělník

Sociální pracovník poskytne při prvním kontaktu základní informace, zodpoví dotazy a v případě trvajícího zájmu o zavedení pečovatelské služby dohodne se zájemcem schůzku v jeho domácím prostředí.

Sociální šetření probíhá v přirozeném domácím prostředí seniorů, ve výjimečných případech je možné schůzku domluvit na jiném místě (např. nemocnice atd.) Sociální pracovnice pečovatelské služby při sociálním šetření hodnotí míru soběstačnosti seniora, jeho nepříznivou sociální situaci. Zájemce je poskytovatelem seznámen s podmínkami, možnostmi a rozsahem služby, ceníkem nabízených služeb, s vnitřními pravidly služby. V případě oboustranné shody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování sociální služby.

 

2) Kdo se zúčastní jednání?

Jednání se zájemcem se na jedné straně zúčastní sociální pracovník (vedoucí), případně další zaměstnanec poskytovatele – např. klíčový pracovník.  Na druhé straně se účastní jednání vždy zájemce o službu, případně jeho opatrovník nebo zájemci blízká osoba. Tato osoba blízká je velmi důležitá zejména tehdy, pokud jsou rozhodovací schopnosti zájemce o službu objektivně sníženy nebo je zájemce např. smyslově postižen (porucha zraku, sluchu) nebo má obavy z jednání s cizí osobou, kterou pouští do svého soukromí.

3) Jak mohu získat obědy od pečovatelské služby?

Stravu poskytne pečovatelská služba pouze seniorům, kteří mají sníženou míru soběstačnosti a nedokáží si stravu připravit sami ani za pomoci rodiny nebo blízkého okolí. Senioři, kteří se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci, mohou využít na zajištění stravy komerční služby.

 

4) Jak rychle je možné služby poskytovat?

Službu lze začít poskytovat na základě sepsané smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem. Podpisu smlouvy předchází úvodní schůzka sociálního pracovníka se zájemcem, nejčastěji v jeho domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě. Na této schůzce pracovník společně se zájemcem zjišťují cíl spolupráce a definuje nepříznivou sociální situaci zájemce o službu, zda spadá do okruhu osob, pro který je služba určena nebo zda je služba přesně to, co zájemce potřebuje. Výstupem této schůzky je často rovnou sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Ode dne, kdy je smlouva podepsána oběma stranami, může být služba uživateli poskytována.

5) Je pečovatelská služba zpoplatněná?

Pečovatelská služba je sociální službou, kterou si uživatel plně hradí. Výše úhrad je uvedena v ceníku pečovatelské služby, který je na webových stránkách Centra seniorů Mělník. Maximální výši úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

6) Kolik budu platit za pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba účtuje skutečně strávený čas pečovatelky v domácnosti nebo při realizaci úkonu pro uživatele. Tento skutečný čas se počítá na minuty. Služby se účtují vždy zpětně, a to jednou měsíčně. Ceny za jednotlivé úkony jsou uvedeny v platném ceníku centra seniorů. Pečovatelka jednou měsíčně sečte skutečně strávený čas u uživatele a provede vyúčtování, které stvrzuje svým podpisem i sám uživatel.

 

7) Na co lze použít příspěvek na péči?

Příspěvek na péči lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy použit na úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Příjemce příspěvku může výše uvedené způsoby zajištění péče kombinovat dle vlastní potřeby a oba hradit z příspěvku.

 

8) Můžete mi příspěvek na péči vyřídit?

Našim uživatelům můžeme pomoci s vyplněním žádosti o příspěvek na péči a žádost odneseme na úřad práce, pokud si uživatel nemůže žádost odnést sám a nemá ani rodinu, která by mu toto zařídila. To je vše, s čím můžeme ohledně příspěvku na péči pomoci. Žádosti tedy nevyřizujeme, to je v kompetenci úřadu práce.

 

9) Může mi být pečovatelská služba poskytována, i když nepobírám příspěvek na péči?

Ano, může. Pokud zájemce o službu nemá přiznán příspěvek na péči, neznamená to, že nemá sníženou soběstačnost. Pokud je prokázána snížená soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení nic nebrání tomu, aby byla služba poskytována.

 

10) Zaručíte mi docházení jen jediné osoby?

Je třeba si uvědomit, že profesionálně a kvalitně poskytovaná sociální služba je náročná na dovednosti, znalosti i fyzické síly pracovníka. Pracovníci mají předepsané povinné vzdělávání, čerpají dovolenou, mohou být nemocní nebo pečovat o své nemocné děti. Je třeba, aby byli zastupitelní a nemuseli se uživateli služby rušit. Pracovníci pracují v pravidelných ranních a odpoledních směnách, na kterých se dle rozpisu střídají. Není tedy možné, aby k uživateli docházel pouze jeden pracovník.

bottom of page