top of page
Ve třídě

Nejčastější otázky
a odpovědi

1) Jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do Domova Ludmila?

Čekací doba je různá, přibližně 1 rok. Každá žádost je posuzována individuálně. Přihlížíme nejen k době podání žádosti, ale hlavně k aktuálnosti, potřebnosti a míře soběstačnosti seniora. Vzhledem k tomu, že CSSM je zařízení města Mělníka, mají přednost žadatelé z našeho regionu.

 

2) Jaký je rozdíl mezi domovem pro seniory a domovem se zvláštním režimem?

Služba domov pro seniory je určena seniorům, kteří netrpí žádným typem demence. Pečujeme zde o seniory, kteří potřebují pomoc a podporu v oblasti péče – hygiena, strava, mobilita.

Demence je onemocněním, pro které je typickým příznakem to, že si člověk pamatuje věci z dávné minulosti, ale činnosti, které dělal před krátkou chvílí, si nedokáže vybavit (např. že obědval, co bylo k obědu, co je dnes za den, kam šel atd.). Přicházejí potíže s řečí, dochází ke změně osobnosti a chování.

V domově se zvláštním režimem poskytujeme specializovanou péči osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Služba zahrnuje celodenní péči a dohled seniorům, kteří mají v důsledku své choroby sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech. Je zde kladen větší důraz na plánování aktivit, snahu udržet dovednosti seniorů a zajištění pocitu klidu a bezpečí.

 

3) Příspěvek na péči se započítává do úhrady za služby?

Příspěvek na péči podle zák. 108/2006 Sb., náleží poskytovateli, v tomto případě CSSM a do úhrady za služby se nezapočítává.

 

4) U jakého lékaře bude uživatel zaregistrován po přijetí do Domova Ludmila?

Uživatel má možnost požádat o registraci u praktického lékaře CSSM nebo využít speciální ambulantní služby psychiatra, který má ordinaci též v areálu CSSM. Uživatel má právo být i nadále v registraci u svého původního praktického lékaře s tím, že veškeré zajišťování receptů na léky, jejich vyzvedávání, zajišťování převozu a doprovodu uživatele k lékaři vykonává rodina uživatele.


5) Je možné přijet osobně na návštěvu popřípadě na prohlídku Domova Ludmila?

Ano, po předchozí domluvě s příslušnou sociální pracovnicí. Vítáme osobní kontakt, je to nejlepší způsob, jak se seznámit s prostředím a poznat pracovníky, se kterými budeme popřípadě jednat o přijetí do Domova Ludmila.


6) Jsou návštěvy v Domově Ludmila nějak časově omezené?

Navštěvovat svoje blízké můžete po celý týden po dobu otevření budovy CSSM, a to od 6:30 – do 18:30.  Pokud je návštěva žádána mimo tuto dobu, musí být předem oznámena zdravotní sestře ve službě.

Návštěvy se nahlašují na recepci z důvodu zajištění bezpečnosti uživatel CSSM. Podporujeme společné setkávání našich uživatel s rodinnými příslušníky, proto je možné se účastnit společných aktivit.


7) Může uživatel Domova Ludmila odjet k rodině na návštěvu nebo víkend?

Ano, je to možné. Je potřeba alespoň 1 den předem toto oznámit sociální pracovnici nebo zdravotní setře a sdělit datum a čas odjezdu a plánovaný návrat z důvodu zajištění stravy a léků.

 

8) Mohou si uživatelé vzít na pokoj např. vlastní lednici, televizi apod.?

Ano. Pokoj je možné vybavit vlastním nábytkem, doplňky a dekoracemi. Možnosti jsou dány dispozicemi konkrétního pokoje a přáním seniora. Podmínkou však je, aby byl dostatek prostoru pro zajištění pohybu pracovníků, kteří poskytují péči. Ve dvoulůžkovém pokoji nesmí nábytek a doplňky omezovat spolubydlícího.

 

9) „Nezvládáme péči o maminku, přejeme si ji umístit do domova seniorů, ale ona s tím nesouhlasí. Péči ale potřebuje, jak máme postupovat?“

Pokud si senior nepřeje zahájit pobytovou sociální službu, je jeho přání vyhověno. Rodinní příslušníci nemohou v tomto směru rozhodovat za seniora za žádných okolností. Pokud senior potřebuje péči, kterou nejste schopni zajistit svépomocí, doporučujeme Vám zkontaktovat terénní pečovatelskou službu CSSM, která je schopna zajistit péči o seniora v domácím prostředí.


10) „Maminka v domácím prostředí tráví všechen čas na lůžku, nic nedělá, necvičí chůzi, nemá zájem o žádné aktivity. Přejeme si, abyste ji „donutili“ k aktivitě, na Vás dá.“

Přestože v Domově Ludmila máme širokou nabídku skupinových i individuálních aktivit, jsme schopni s pečujícím personálem a masérkami zajistit nácviky chůze, cvičení na lůžku a další aktivity, vždy je pro nás prioritou přání seniora. Tzn., že pokud se senior vyjádří, že si nepřeje účastnit se aktivity, nepřeje si návštěvy aktivizační pracovnice nebo si nepřeje nacvičovat chůzi apod., je jeho přání vyhověno. Snažíme se seniory pozitivně namotivovat k aktivitě, a snažíme se ho zapojit do společenského života v CSSM, ale nikdy nikoho nenutíme k činnosti, kterou si sám nepřeje.


11) Jaká má uživatel v Domově Ludmila práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do našeho domova nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a dalších vnitřních předpisech organizace. Senior se s nimi může včas a v klidu seznámit.

Před zahájením poskytování služby je s uživatelem sepsán v rámci sociálního šetření individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na žadatelovy zvyklosti, přání a potřeby. Každému seniorovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v Domově Ludmila. Tento pracovník je důvěrníkem seniora a je schopen reagovat na změny jeho potřeb a přání.

Průběh dne v Domově Ludmila

V Domově Ludmila není stanoven žádný jednotný „budíček“. Snídaně se podává od 8 hodin a pokud senior nechce sejít do jídelny, potom je mu snídaně přinesena na pokoj a on se nasnídá, až sám vstane. Průběh dne je dále s uživateli plánován a vychází z jejich potřeb, přání a možností naší služby.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné, záleží na individuální volbě seniora, zda se bude chtít účastnit aktivit jako např. – cvičení, trénování paměti, tvoření, promítání filmů,  koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, opékání buřtů, procházek po areálu, ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se uživatelé mohou i nadále věnovat individuálně.

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 3x týdně, podle potřeby i častěji.

Senioři mohou využít i další služby – pedikúru, kadeřnictví, Sendolino (dovoz/odvoz k lékaři, na nákup, na úřad).

bottom of page