top of page
podání ruky

Domov Ludmila – Jednání se zájemcem

Jak se stát obyvatelem Centra sociálních služeb Mělník ve čtyřech krocích
Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
+ vyjádření lékaře/lékařský posudek
Pořadník zájemců
o službu
Jednání se zájemcem, sociální šetření
Uzavření smlouvy

Postup zájemce o zahájení poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby. K zařazení do pořadníku zájemců o sociální službu je nezbytné vyplnění písemné Žádosti o poskytování sociální pobytové služby.
K „Žádosti o poskytování soc. pobytové služby“ je dále zapotřebí dokument „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování soc. služby“ a „Lékařský posudek“. Tyto dva dokumenty však dokládá zájemce o službu až před zahájením pobytové sociální služby (po aktualizaci žádosti a sociálním šetření). 
Tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách CSSM, na recepci DL, nebo je na vyžádání zaslat e-mailem.

Jak si podat žádost?

Žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice, na recepci Centra sociálních služeb Mělník nebo je k dispozici ke stažení  v sekci Přílohy. Součástí žádosti je Vyjádření lékaře od praktického lékaře a Lékařský posudek. Rovněž tyto dokumenty jsou k dispozici
v sekci Přílohy ke stažení.

Žádost je nutné čitelně vyplnit, vlastnoručně podepsat (žadatel/opatrovník/zástupce) a odeslat na adresu domova seniorů nebo přinést osobně. Pro podrobnější informace je možné si domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí příslušného domova.

Kontakt

Centrum sociálních služeb Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel: 315 630 0
40 (recepce)

Bc. Terezie Antošová

sociální pracovnice

Tel: 605 231 905

e-mail: t.antosova@ssmm.cz

V okamžiku zaevidování žádosti je zájemce považován za žadatele o naše služby a je o této skutečnosti písemně informován příslušnou sociální pracovnicí, a to na adresu, která je uvedena v žádosti. O přijetí do našeho domova rozhoduje Poradní tým CSSM, který se schází zpravidla 1x týdně.

Sociální pracovník poskytne při prvním kontaktu, který může být telefonický, osobní nebo písemný, základní informace, zodpoví dotazy a v případě trvajícího zájmu o zahájení sociální pobytové služby dohodne se zájemcem schůzku v jeho přirozeném prostředí.

 

Sociální šetření

Sociální šetření probíhá v přirozeném domácím prostředí seniora, vy výjimečných případech je možné schůzku domluvit na jiném místě (např. nemocnice apod.). Sociální pracovnice centra seniorů při sociálním šetření hodnotí míru soběstačnosti žadatele a jeho nepříznivou sociální situaci. V případě, že se jedná o osobu, která spadá do cílové skupiny poskytované služby, sociální pracovník domluví s žadatelem o službu cíle vzájemné spolupráce, které zavedením služby sleduje rozsah péče.

Kontaktní formulář - Domov Ludmila

Děkujeme za odeslání! Brzy vám odpovíme

bottom of page