top of page
azylák.png

Azylový dům

Azylový dům Mělník

Na Malém Spořilově 819, Mělník

Mgr. Petra Procházková

Tel.: 739 219 872, p.prochazkova@ssmm.cz

vedoucí sociální pracovnice Azylového domu Mělník

Mgr. Iva Opalecká, 733 605 192, i.opalecka@ssmm.cz

sociální pracovnice Azylového domu Mělník 

Šárka Baštová, 734 249 520, s.bastova@ssmm.cz

aktivizační pracovnice

Služebna Azylového domu Mělník 

734 704 497 (nepřetržitý provoz)

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Azylový dům Mělník je poskytnutí podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou. Jedná se o poskytnutí ubytování na přechodnou dobu rodinám a osobám s dětmi a zajištění podpory a pomoci těm, kteří chtějí pracovat na změně své sociální situace.

CÍLE

  1. Poskytnutí bezpečného místa pro ubytování, stravování a hygienu

  2. Poskytnutí poradenství a terapeutické pomoci, vedoucí ke stabilizaci situace uživatele

  3. Posílení a nácvik dovedností k aktivnímu přístupu řešení nepříznivé životní situace

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám v krizi, osobám a rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez domova. Preferováni jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku či spádových oblastí regionu Mělník.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně (s výjimkou činností, u kterých je nutná přítomnost zaměstnance).

ZÁSADY

Všichni zaměstnanci Azylového domu Mělník se řídí „Etickým kodexem pracovníků zařízení sociálních služeb“, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých principů práce.
1. Respektování jedinečnosti - respektujeme jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.
2. Rovnost - každému uživateli služby je zaručeno rovné zacházení a stejný přístup pracovníků.
3. Respektování a ochrana důstojnosti - respektujeme osobnost uživatele.
4. Respektování volby - ke klientovi přistupujeme s předpokladem, že je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení, která mohou ovlivnit jeho stávající situaci, a že je schopen svá rozhodnutí a realizovaná řešení hodnotit, případně přehodnocovat.
5. Individuální přístup - ke klientovi přistupujeme s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho celkové situace.
6. Respektování důstojnosti a soukromí - respektujeme individuální míru potřeby soukromí klientů.
7.  Zachování důvěry a mlčenlivosti - zachováváme důvěrnost sdělených informací a ochranu osobních údajů (řídíme se pravidly pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dodržujeme závazek mlčenlivosti.
8. Předcházení závislosti na službě - klienty podporujeme v řešení jejich situace. Vedeme je k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností.
9. Týmová spolupráce - i když přistupujeme ke klientům individuálně, vždy se podílí na pomoci při řešení situace klienta celý tým pracovníků. V případě, že je to potřebné i další odborníci.
10.  Profesionalita - zajišťujeme kvalitní a odborný přístup pracovníků.

Azylový dům Mělník

Sociální pracovnice Azylového domu Mělník 

Mgr. Iva Opalecká, 733 605 192, i.opalecka@ssmm.cz

Aktivizační pracovnice

Šárka Baštová, 734 249 520, s.bastova@ssmm.cz

Služebna Azylového domu Mělník

734 704 497 (nepřetržitý provoz)

bottom of page