top of page
odborné soc poradenství na stránku.png

Odborné sociální poradenství

Ke konzultacím je vždy nutné se předem objednat na tel. +420 737 385 584

POSLÁNÍ

Posláním Poradny je poskytnout lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, odbornou kvalifikovanou pomoc a poradenství zaměřující se zejména na posílení právního povědomí, kompetencí v oblasti hájení vlastních zájmů, orientace v možnostech využívat veřejně dostupné služby, samostatného rozhodování a na celkové zlepšení sociální situace. 

CÍLE

  1. Poskytnutí odborného sociálního poradenství a pomoc osobám, co o službu projevily zájem.

  2. Poskytnutí odborného sociálního poradenství a pomoc osobám, s cílem předcházet případnému sociálnímu vyloučení a destabilizaci situace osob využívajících tuto sociální službu.

  3. Zabezpečení zakázku individuálního poradenského případu způsobem, který odpovídá požadavkům, potřebám a možnostem uživatele sociální služby.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena  seniorům,  osobám s poruchou kognitivních funkcí, jejich rodinám a pečujícím. Dále potom osobám v krizi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo vedoucí rizikový způsob života.

ZÁSADY

  1. Sociální služba je poskytována nestranně a vždy je respektováno svobodné rozhodování uživatele o jeho situaci.

  2. Odborné sociální poradenství je poskytováno profesionálně, a to odborným pracovníkem s příslušnou kvalifikací pro výkon práce sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

  3. Uživatelé sociální služby jsou motivováni za převzetí zodpovědnosti při řešení vlastní situace.

  4. Dodržována je zásada rovného, individuálního a nestranného přístupu k řešení situace uživatele. 

  5. Uživatelé jsou motivováni k rozvoji vlastních kompetencí, konstruktivním způsobům řešení své situace a k předcházení nepříznivým situacím, které by je mohly potkat. 

  6. Odborné sociální poradenství je poskytováno bezodkladně, to znamená, že zakázka uživatele se řeší, pokud to je možné, bez zbytečného prodlení. Cílem této zásady je předcházet případným dalším negativním konsekvencím, které by mohly nastat a mohly by svým způsobem prohloubit nepříznivou sociální situaci uživatele.

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poradenství je poskytováno vždy po předchozí telefonické, e-mailové domluvě, a to ve všední dny od 8:00 – 15:00, ve čtvrtek a v pátek do 18:00 hodin. 

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se klienti obracejí na vedení Centra sociálních služeb Mělník (CSSM), a to ve věci ochrany svých zájmů a práv, nebo kterým klienti upozorňují na nedostatky a závady, jejichž řešení náleží do působnosti CSSM. 

Stížnost lze podat ústně, písemně či telefonicky a může být anonymní. 
Písemné podání:
-  doručením stížnosti na recepci CSSM nebo u pracovníka PORADNY
- odeslání na pracovní e-mail, nejlépe na info@ssmm.cz
- osobním předáním ředitelce CSSM, její kancelář se nachází v hlavní budově C
SSM, Fügnerova 3523,
276 01 Mělník    
- prostřednictvím pošty na adresu Centrum sociálních služeb Mělník, Fügnerova 3523, 276 01 Mělník    
Ústní podání:
- osoba, která chce podat písemnou nebo ústní stížnost, se může obránit na kteréhokoliv pracovníka PORADNY

Stížnost je prošetřena neprodleně, bez zbytečných průtahů a zdržování. Stěžovatel musí být
o výsledku šetření zpraven nejpozději do 30 kalendářních dní od podání stížnosti. Není-li možné v této době prošetření uzavřít, je o této skutečnosti stěžovatel informován včetně zprávy o dosavadním průběhu šetření a stanovení nového termínu.

 
bottom of page