top of page
Podpis

Zastupování při podpisu smlouvy

Pokud zájemce o službu není schopen podpisu, je vhodné, aby měl vyřešené zastupování.

Jestliže zájemce o službu není schopen podpisu, ale rozumí obsahu smlouvy i důsledkům, které vyplývají z uzavření smlouvy, podepisují smlouvu 2 svědci, kteří svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena dobrovolně a v plné vůli zájemce.


Jednou z možností zastupování je též ustanovení opatrovníka soudem (ať už fyzické osoby – např. příbuzného – nebo veřejného opatrovníka – např. obec), a to za současného omezení svéprávnosti nebo i bez něj. V praxi je však říze o ustanovení opatrovníka s řešením svéprávnosti poměrně časově náročný proces.


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. nový občanský zákoník, dále „NOZ“) zavedl do praxe další možnosti:


a) předběžné prohlášení (§ 38 NOZ)

b) nápomoc při rozhodování (§ 45 a násl. NOZ)

c) zmocněnec – na základě plné moci (§ 441 NOZ)

d) zastoupení členem domácnosti (§ 49 a násl. NOZ)

 

Zastoupení členem domácnosti je jednou z možností zastoupení v případě, že duševní porucha (např. demence) brání zájemci vstupovat do právních vztahů. Navrhovatel (potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky) napíše návrh soudu včetně prohlášení, které ukládá zákon, přiloží lékařské potvrzení a v případě schválení soudem je oprávněn zájemce zastupovat. Soud vychází z lékařské zprávy a z návrhu, řízení je pak v praxi mnohem rychlejší.


Návrh nemá danou strukturu, musí splnit náležitosti NOZ (§ 49 – 54).

 

Zastoupení žadatele obecním úřadem

V případech, kdy   při uzavírání smlouvy uživatel není schopen sám jednat, nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka a současně nelze smlouvu uzavřít jiným způsobem (zastoupením dle NOZ), postupuje se dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Skutečnost, že uživatel není schopen sám jednat, musí být osvědčena aktuálním lékařským posudkem (zdůvodněným) vydaným poskytovatelem zdravotních služeb. Vzor posudku je k dispozici v sekci Přílohy.

Zájemce, který není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje ve smyslu odst. 6 § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností (pracovník MěÚ Mělník).

 

V případě některé z forem zastoupení je nezbytné předložit příslušné dokumenty, kterými bude prokázán rozsah omezení či zastoupení.

bottom of page